Янков Консулт

Счетоводни и данъчни консултации

Счетоводни услуги

 

 

 • Счетоводно обслужване
 • Текущо/месечно обработване на счетоводната документация
 • Обобщаване на информацията от първичните счетоводни документи и изготвяне на вторични счетоводни документи и регистри
 • Изготвяне на месечни дневници по ЗДДС, справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с централния и местни бюджети
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи
 • Изготвяне и представяне на спровки и отчети
 • Годишно счетоводно приключване включващо – изготвяне и представяне на годишен финансов отчет; изготвяне и представяне на данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО; изготвяне и представяне на ГФО пред НСИ

ТРЗ услуги 

 

 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и всички необходими документи за започване на работа по трудов договор, както декларирането им в НАП; Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори, както и всички законово необходими документи при прекратяването на трудови договори.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати,фишове за заплати, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежните документи свързани с плащането на данъци и осигуровки по работни заплати и граждански договори
 • Подаване на информация по декларации Образец 1 и 6 в НАП свързани с трудови и извънтрудови възнаграждения
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки Други услуги
 • Следене на нормативно определени срокове относно данъци и данъчни декларации
 • Участие в данъчни проверки и ревизии, както и изготвянето на всички необходими справки и документи свързани с тези проверки и ревизии
 • Представителство пред НАП,НОИ и НЗОК